מַדַּד  מְשׁוּלָב (Combined Index)

כללי

 • מדד משולב הוא מדד אשר משקלל נתונים של כמה מגזרים (בבילון).

 • מדד משולב הוא מדד המחושב באמצעות משוואה מתמטית, אשר יכולה להכיל אינדיקטורים ותוצאות חישוב של מדדים משולבים אחרים.

דוגמא של מדד משולב הוא מדד הקימות של שחקן. מדד הקימות משלב את מדדי מפת החוסן עם מדדי רשת הערך.

מדד משולב בנוי ממדרג של מדדי משנה, כפי שמוצג בדוגמא משמאל.

מדד הקימות, למשל, מורכב מקבוצות של מדדים (הקשורים בצורה מדרגית) כפי שמודגם בתרשים משמאל.

v המדדים המשולבים הצבועים בסגול, מייצגים את מדרג הקימות במונחים אסטרטגיים - S. 

v המדדים המשולבים הצבועים בכחול, מייצגים את מדרג הקימות במונחים ניהוליים - M. 

v אינדיקטורים ופרמטרים (צבועים בחום), מייצגים את הנתונים הבסיסיים ביותר, אשר משמשים לחישוב מדד משולב

 • Level 1: שילוב של מדדי החוסן וממדדי רשת הערך אשר מייצגים את רמת קימות השחקן באמצעות ערך מספרי;

 • Level 2: מדדי עוצמה אשר מרכיבים את מדדי החוסן ומייצגים את חולשות ועוצמות השחקן;

 • Level 3: פריטים אשר מייצגים את רשימת היחידות  @@@ של 

מדדי החוסן הפנימי מורכבים מחמישה מדדים משולבים. אלה הם מדדי הפעילות (Level 2) כאשר ממפים את מדדי הקימות. 

באופן דומה, כל אחד ממדדי הפעילות מורכב מגורמי מפתח (Level 3) המיוצגים על ידי מאפיינים (Level 4) שמורכבים מאינדיקטורים (Level 5).

כל אינדיקטור (Level 6) מוגדר על ידי אוסף של פרמטרים אשר מתארים, בצורה חד משמעית, את האינדיקטור.

כדי להמחיש את משמעות המבנה המדרגי של מדד משולב, נעזרנו בדוגמאות המשויכות לחמשת מדדי העוצמה (החולשה) של הקימות.

דוגמאות של מדדים משולבים

 

המדד המשולב אשר מייצג את החוסן הפנימי מורכב מחמישה מדדים שונים, כפי שמוצג בתרשים הבא (ליבה, הון, תרבות, אנשים ומצב פעילות).

מדד האנשים מורכב ממִדרג (היררכיה) בעל שש רמות. מדדי האנוש הם:

מדד היכולות האנושיות מתבסס על שש יכולות בסיסיות:

הפרק הדן במדדי היכולות האנושיות מפרט את שש היכולות הללו ואת אופן תרגומם לערכים כמותיים שניתן לנהל אותם במתכונת של תהליך אבולוציוני.

מדדי הליבה, למשל, מוצגים בתרשים השמאלי, ובהמשך מוצגים מדדי ההון, מדדי התרבות הארגונית ומדדי פעילות SMI.

 

דוגמא

תקלות

MTBF

זמן ממוצע בין תקלות

להעריך אמינות של מוצר

אמינות - Reliability

ניהול, ייצור, תשתיות, מכירות, ניהול סיכונים, ניהול אסטרטגי

אין

רצוף

חודשי

קו ייצור

SAP

ערכים שלמים

ראו הגדרת תקלה

מגמה (על ציר הזמן)

מבצע

מבקר

מאשר

מדווח

פרמטרים המגדירים אינדיקטור

 1. שם האינדיקטור

 2. זיהוי האינדיקטור - ID

 3. הגדרה מילולית (משמעות האינדיקטור)

 4. מטרת האינדיקטור

 5. מדדים משולבים שבהם האינדיקטור משולב

 6. מגזרים (פנימיים) שהאינדיקטור משרת

 7. משוואה לחישוב ערך מספרי לאינדיקטור

 8. קצב דגימה

 9. קצב דיווח

 10. מקור - מקום ביצוע הדגימות

 11. אחסון - מקום שמירת תוצאות הדגימה 

 12. רזולוציה נדרשת

 13. דיוק נדרש

 14. מגמה (על ציר הזמן)

 15. מבצע

 16. מבקר

 17. מאשר

 18. מדווח