החלטה.png

מה אם

מה מקומו של המזל בניהול הקימות וכיצד ניתן לצמצמו?

בהמשך, נענה לשאלה "מה יקרה אם..." או נכון יותר "כיצד נפעל אם...". המזל אינו תשובה מתאימה לשאלות מהסוג הזה. אנו מחפשים מענה לוגי לשאלה היותר קונקרטית "מה נדרש לעשות במקרה של התרחשות אירוע (מוגדר) בלתי רצוי כזה או אחר". מזל הוא, למעשה, אירוע בלתי צפוי (בשונה מאירוע בלתי רצוי) אשר מהווה כשל בהבנת העתיד (כשל בזיהוי איום או הזדמנות). לכן, החלופה לתלות פסיבית במזל היא להיערך לקראת איומים וסכנות אפשריות באמצעות טכניקות של ניתוח מערכות.

מומלץ לעיין, תחילה, במענה לשאלות הזהב הבאות:

מענה לשאלה "מה יקרה אם..." או נכון יותר "כיצד נפעל אם..." מוּכָּר כתהליך של ניתוח סיכונים. ניתוח הסיכונים הוא שלב הכרחי בניהול סיכונים - אחד ממרכיבי הניהול הבסיסיים ביותר שתכליתו היא לזהות כדי לצמצם ו/או לבטל את האיומים, אשר עלולים לגרום נזק לשחקן או לפגוע ברמת הקימות שלו. 

התפיסה הקלסית של ניהול סיכונים, ממוקדת, בעיקר, במרכיבי ההון המוחשי, כגורמי סיכון עיקריים. בפועל, סיכונים פיננסיים הם קצה הקרחון אשר מזדקר מעל פני המים. עיקר גורמי הסיכון חבויים מתחת לפני המים והם אשר משפיעים על מידת הקימות. גם ארגון בעל חוסן פיננסי גבוה עלול לקרוס, כאשר חברי ההנהלה חותרים האחד כנגד האחר או כאשר רמת המוטיבציה נמוכה בקרב שחקני הליבה והתמיכה. ניהול  סיכונים, אשר מעוצב על פי מפת החוסן, מייצג פעילות רב-מערכתית אשר מתחשבת במכלול של גורמים המשפיעים על מגמת הצמיחה (או הקריסה) של שחקן בהווה ובעתיד (על בסיס העבר ועל בסיס פוטנציאל ההצלחה).

פרק ניהול סיכונים מפרט את אלגוריתם התהליך האבולוציוני ככלי אשר מגדיל את סיכויי הקימות.