top of page

מיקום - היכן נדרש לפתח ולשמר הקימות?

השורות הבאות עשויות להיות אפקטיביות, לאחר עיון במענה לשאלות הזהב הבאות:

נושאי הקימות זכאים לטיפול מתמשך בשלושה היבטים:

  • בהיבט האסטרטגי, במובן של בניית חזון, הצבת מטרות ועיצוב ערכים הקשורים לקימות (הפרט) ולקימות הארגון;

  • ברמה הניהולית, במובן של תכנון (תרגום החזון והמטרות לתכניות אופרטיביות), הטמעה (הדרכה וליווי), הנעה (עידוד המוטיבציה), פיקוח ואכיפה;

  • ברמת הביצוע בשגרת העבודה היומיומית, במקביל למימוש משימות השגרה בתחומי הליבה, ההון והתרבות.

לפיכך, כל שחקני הליבה וכל שחקני התמיכה (האינטרינזיים והאקסטרינזיים כאחת) צריכים להשתתף בתהליך הגדלת ערך החוסן הפנימי והתאמת הפעילות לדינמיקה ברשת הערך - הן בתקופות הצלחה ובוודאי במהלך משבר או לקראת משבר, לאחר כישלון, (כמו בתחילת כל פרויקט, במהלכו ובסיומו.

כל אחד מהשחקנים (שיש לו עניין בקיום השחקן בטווח הארוך) נדרש, אם כך, להשלים את חלקו בסביבות עבודתו.

תפיסת הקימות מיושמת באמצעות תהליך אבולוציוני בזמן הטיפוס במעלה מדרג הערך.

מיקום.png
bottom of page