top of page

מַזָּל (Luck)

 • נסיבות חיים, לטוב או לרע, שלאדם אין שליטה עליהן; גורל (מילוג);

 • מזל הוא כינוי לאירוע אשר מתרחש באופן אקראי (מקרי), מבלי שלשחקן תהיה שליטה על התרחשותו (נגזר מויקיפדיה);

 • מזל הוא אירוע אקראי אשר מָטֶּה את תוצאות התכנון;

 • מזל הוא אירוע בלתי צפוי ומהווה כשל בהבנת העתיד (כשל בזיהוי איום או הזדמנות).

מזל, מושפע במידה רבה מהתנהגות השחקן (גורמים פנימיים) ומהדינמיקה ברשת הערך (גורמים חיצוניים). עירנות להתרחשויות ברשת הערך הופכת את המזל לאירוע שניתן להיערך לקראתו. אמנם לא תמיד ניתן למנוע אירוע (כמו, למשל, משבר כלכלי, מלחמה, מוות, תאונה, מחלה וכדומה) אך אפשר להיערך לקראת אירועים מסוגים אלה ולצמצם את הנזקים שעלולים להיגרם בעטיים (ואולי אף להשתמש בהם כבמנוף להצלחה - לתרגמם להזדמנויות).

אני מבקש לבחון את נושא המקריות - המזל - כפי שהוא מתבטא, מדי פעם, באחד או יותר מתשעת מוקדי הקימות של השחקן:

דוגמאות ל"מזל רע" שעלול לפגוע בעסק (על בסיס מדרג הקימות): 

 • מוצר מתחרה שכבש את השוק באופן בלתי צפוי (מזל רע שפגע במוצרי הליבה);
  ...דוגמא לגורם שנוצר בעקבות כשל ניהולי: צמצמו את תהליכי הפיתוח מסיבות תקציביות...

 • ציוד קריטי נפגע באופן בלתי צפוי ועצר את קו הייצור (מזל רע שפגע בתשתיות הליבה);
  ...דוגמא לגורם שנוצר בעקבות כשל ניהולי: לא בוצעה תחזוקה מונעת כדי שלא לפגוע בקו הייצור... 

 • עובד נפגע מנפילת ארגז על ראשו (מזל רע שפגע בתהליכי הליבה);
  ...דוגמא לגורם שנוצר בעקבות כשל ניהולי: לא נקבע מנהל בטיחות ולא קיימות הוראות בטיחות בקו הייצור...

 • שינוי בלתי צפוי בתפקידי חברי ההנהלה, הוביל לשינוי סדרי העדיפויות (מזל רע שפגע במבנה הארגוני);
  ...דוגמא לגורם שנוצר בעקבות כשל ניהולי: לא נערך ניתוח סיכונים אסטרטגיים...

 • הקפאת תהליכי ההעשרה לעובדים, כחלק מתהליך ההתייעלות, פגעה במוטיבציה שלהם לעבוד (מזל רע שפגע בתהליכים הארגוניים);
  ...דוגמא לגורם שנוצר בעקבות כשל ניהולי: התקבלו שינויים בסדרי העדיפויות, ללא שיתוף העובדים ומנהלי הביניים... 

 • שינוי, בלתי צפוי, בשיטת תגמול בנושאי חדשנות (מזל רע שפגע ביזמות הפנים ארגונית);
  ...דוגמא לגורם שנוצר בעקבות כשל ניהולי: נערכו שינויים בשיטות התגמול, על בסיס מודל תאורטי ללא ניתוח המצב הקיים וללא שיתוף העובדים...

 • גילוי הונאה כספית גדולה של מנהל אגף הכספים (מזל רע שפגע בהון הפיננסי);
  ...דוגמא לגורם שנוצר בעקבות כשל ניהולי: הבקרה התקציבית בוצעה על ידי מנהל אגף הכספים...

 • פרטי תהליך הייצור אשר שמר על יתרון תחרותי, פורסמו באינטרנט (מזל רע שפגע בהון האינטלקטואלי);
  ...דוגמא לגורם שנוצר בעקבות כשל ניהולי: לא נקבעה רשימה של שותפי סוד ולא נוסח מסמך NDA המחייב את החשופים לסוד...

 • גויסו עובדים חדשים שהרעילו את האווירה בארגון, התפתחו סכסוכים ופרישת עובדים איכותיים. (מזל רע שפגע בהון האנושי);
  ...דוגמא לגורם שנוצר בעקבות כשל ניהולי: בתהליך הגיוס פסחו על שלב האבחון ובדיקת ההתאמה לתרבות הארגונית הקיימת...

​האומנם כל אלה הן דומאות למזל רע או שלמעשה לא התקיים ניתוח סיכונים (או ניתוח גורמי סיכון) שעשוי להוביל להיערכות לקראת מימוש הסיכונים?

 • המאמינים באסטרולוגיה, למשל, משוכנעים כי ניתן לשייך "מזל" טוב או רע לכל שחקן. לתפיסתם, המזל משפיע על הצלחותיו ועל כשליו של שחקן. לתפיסת המאמין, מיקום גרמי השמים ותנועתם משפיע על מעשיו ותכונותיו של שחקן. מכיוון שכך, גורלנו נגזר מראש ואין לנו שליטה על מזלנו. לפיכך, אין טעם לתכנן מראש כי בכל מקרה, הכל בידי המזל (או חסדי שמיים).

לעיון נוסף:

רב אלוף משה דיין נשאל: "האם אתה מאמין בנסים?" "איזו שאלה", השיב דיין, "אני בונה עליהם בתכנון..." 

הכהן, 2012, אצל צור, 2014

Storytelling

What is LUCK?

What Is Luck?

מה זה מזל?

אלון אולמן

מה זה מזל?

ד"ר דני לוסקי

מזל ואחריות

איך לשנות את המזל?

מה זה מזל?

How to Stop Bad Luck?

לא מאמין במזל בלוטו - זה מתמטיקה 💰, 7 דקות

האיש שפיצח את הלוטו 💰

52 דקות

What Is Luck?

bottom of page