top of page

תּוֹצָרִי לִיבָּה (Core Products)

ההתמחות של שחקן ממוקדת בנושאי הליבה שלו - עיסוקיו מתבטאים בהפקת תוצרים מסוימים שהוא מספק לשחקנים ברשת הערך (לשוק או לקהילה). תוצרי הליבה הם מוצרים ו/או שירותים.

באמצעות הפקת תוצרי הליבה ואספקתם ללקוחות, מממש השחקן את מטרות הליבה שלו - בדרך למימוש הייעוד והחזון.

תוצרי ארגון מתקבלים בתהליך מובנה, המוכר בשם שרשרת הערך, שבמהלכה מופקים תוצרי ביניים. תוצר ביניים מסופק בשלב מסוים בשרשרת הערך כחומר גלם לשלב אחר בשרשרת הערך. 

השחקנים במגזרים השונים, יכולים לספק מוצרים (ושירותים) המייצגים את מטרותיהם. להלן דוגמאות אחדות של מוצרים:

 • תוצרי ליבה אשר מייצגים את הפעילות במגזר הראשון (הציבורי):
  v מוצרים:   תשתיות תחבורה, בתי חולים, כרטיסי "רב-קו" בהנחה לנסיעה תחבורה הציבורית וכו';
  v שירותים: איסוף אשפה, חינוך חינם, ביטחון וכו'.

 • תוצרי ליבה אשר מייצגים את הפעילות במגזר השני (העיסקי):
  v מוצרים:   מוצרי צריכה, מזון, מוצרי בריאות וכו';
  v שירותים: תיקוני כלי רכב, שירותי הובלה, מכוני כושר וכו'.

 • תוצרי ליבה אשר מייצגים את הפעילות במגזר השלישי (מלכ"רים):
  v מוצרים:  עזרי שמיעה לכבדי שמיעה, ציוד לנכים וכו' - ללא תשלום;
  v שירותים: סלי מזון לנזקקים, סיוע לתלמידים מתקשים - בהתנדבות, ללא תשלום וכו'.

 • תוצרי ליבה אשר מייצגים את הפעילות במגזר הרביעי (יזמות חברתית):
  v מוצרים:  עזרי שמיעה לכבדי שמיעה, ציוד לנכים וכו' - בהנחה משמעותית;
  v שירותים: סלי מזון לתושבים בקהילה, סיוע לתלמידים מתקשים - בהנחה משמעותית וכו'.

 

מדדי הקימות מחולקים לחמישה מדדי חוסן שאחד מהם הוא קבוצת מדדי הליבה;

מדדי הליבה מחולקים לארבעה מדדי עוצמה: מוצרים, שירותים, תשתיות ליבה ותהליכי ליבה;

המוצרים ממוינים לפי רשימת המוצרים שהשחקן מפיק ומספק לשחקנים ברשת הערך (מוצר 1, מוצר 2, מוצר 3 ... וכו'); 

השירותים ממוינים אף הם לפי רשימת השירותים שהשחקן מספק לשחקנים ברשת הערך (שירות 1, שירות 2, שירות 3 ... וכו'); 

bottom of page