top of page

קְרִיאָה בִּיקּוֹרְתִית

קריאה ביקורתית היא הערכה של אמינותם, מהימנותם וערכם של הדברים שקראנו. הערכה זו מבוססת על אמות מידה ועל ידע שהקורא רכש מניסיון קודם. (עמוד 56 בספר לקרוא עיתון ועוד איך...)

קריאה ביקורתית היא הערכת דיוקם של היגדים (היגד = משפט קצר המביע רעיון).

קריאה ביקורתית היא פעילות רפלקטיבית שקולה ומעשית המתרכזת בהחלטה למה להאמין ומה לעשות. בהגדרה זו של קריאה ביקורתית נכללות גם פעולות יצירתיות כגון ניסוח רעיונות, דרכים חלופיות להתרשם מבעיה, הצגת שאלות, הצעת פתרונות אפשריים ותכניות מחקר. (ברנקו וייס).;

 

עיינו גם במושג חשיבה ביקורתית

 

לעיון נוסף

קריאה ביקורתית של טקסט מקראי

יגאל בן-נון

ההשפעה של עיצוב טקסט על קריאה ביקורתית

פרופ' יורם עשת-אלקלעי

ההבדל בין גישה מסורתית וגישה ביקורתית לתנ"ך

ד"ר יעל אברהמי

bottom of page