top of page

The Synthesis Of

Competition And Cooperation

רשת הערך (Value Net)

רשת הערך מייצגת את הסביבה קיומית של שחקן. רשת הערך ממפה את קבוצות השחקנים, את כללי המשחק, את האינטרסים ואת סולמות הערכים המגוונים. ניגודי האינטרסים ועולמות הערכים השונים, משפיעים על מרקם היחסים שבין השחקנים ויוצרים דינמיקה ייחודית. על השונות הזו מתבסס משחק הקימות ברשת. הערך ששחקן בודד מספק לשחקנים אחרים, מבטא את השפעתו על כללי המשחק. לכן, לא די בחוסן פנימי כדי להתקיים ולצמוח. דרושה גם תבונה ורגישות לשחקנים החיצוניים, כדי להפיק מהם את המקסימום, גם כאשר מדובר במתחרים או בבעלי יתרון יחסי.

רשת הערך הוא מושג שקבעו פרופ' אדם ברנדנברגר ופרופ' ברי ניילבאף, בספרם תורת המשחקים בשירות העסקים.

לדברי ד"ר רועי צזנר, בסביבה הקיומית שלנו נבחין בסרדינים (מרבית האנושות), בלוויתנים (נבחרי העם שקובעים עבור הסרדינים את כללי המשחק) וכרישים (בעלי ההון שמשפיעים על כללי המשחק) - השולטים בעתיד

הדינמיקה ברשת הערך ואיכות קשרי הגומלין בין שחקנים ברשת הערך, מהווים בסיס

לעיצוב האסטרטגיה של הארגון, להעצמת ערכו וחשיבותו של השחקן בשוק ובקהילה ולעיצוב רמת הקימות שלו.

bottom of page