top of page

אבחון שורש הבעיה (RCA - Root Cause Analysis)

שיטת אבחון המיועדת לטיפול בגורמים להתפתחות מגמה, או לניתוח מצב פעילות, או בעיה, או סיכון וכדומה.

את מכלול הגורמים והסיבות להתפתחות כאבי ראש, למשל, יכול כל אחד לאתר בעצמו ולעצמו באמצעות טכניקה הקרויה RCA - Root Cause Analysis.

התרשים הבא מציג ניתוח של גורמי כאבי הראש מהם סבל דן (שם בדוי).

הניתוח אינו מלא מכיוון שאינו מכסה את כל האפשרויות אלא רק את אלה המוצגות בנתיב האדום:

באמצעות טכניקת RCA, מייחסים לתסמין כאבי הראש, רשימה של גורמים. רשימת הגורמים מתקבלת בזכות הצבת שאלת מפתח: "מה גורם ל - כאבי הראש של דן?". בדוגמא הוצגו שבעה גורמים שאחד מהם הוא חוסר השינה. בהמשך מציבים שוב את אותה שאלת מפתח והפעם נוסח השאלה הוא: "מה גורם לחוסר השינה?". בדוגמא הוצגו שלושה גורמי משנה ברמה 1. התהליך חוזר באמצעות הצבת שאלת מפתח זהה שוב ושוב, אך ביחס לכל אחד מגורמי המשנה בנפרד. בהדרגה מתקבלת מפת הגורמים לכאבי הראש של דן.

הגורם הנמוך ביותר בשרשרת נקרא גורם ראשוני. ניטרול, צימצום או סילוק הגורמים הראשוניים, עשוי לנטרל, להפחית או להעלים את התסמינים.

טיפול בתסמין (כמו נטילת אופטלגין לטיפול בכאבי ראש, למשל) אינו מסיר את הגורמים האמיתיים של כאבי הראש. כאב הראש מהווה איתות של הגוף לבעיה המחייבת פתרון. במקרים רבים, הטיפול בגורמים הראשוניים, מתבסס על ידע ומיומנות מקצועית. למרבה הצער, טיפול בגורם ראשוני עלול לפתח תסמינים חדשים ולכן נדרשת עירנות ורגישות רבה בבחירת השיטות שנבחר לטיפול בגורמים הראשוניים.

bottom of page