top of page

נִיתוּחַ עלוּיוֹת  (Cost Breakdown, Cost Analysis)

  • תהליך בדיקת המחיר הכולל הנדרש להפקת מוצר או מתן שירות תוך כדי התחשבות בהוצאות הישירות והעקיפות (התקורות) הנדרשות להשלמת המשימה.

  • בדיקה של מרכיבי העלות של הצעת מחיר באמצעות חישוב העלויות הידועות, הערכת העלויות האחרות והֵיעזרוּת באנשי מקצוע. ניתוח עלויות נעשה כאשר יש ספק יחיד, או שההצעות כולן הינן בלתי סבירות (מילון ספיר)

תהליכי הניתוח המקובלים בכל המגזרים של המשק הם ניתוח סיכונים, ניתוח גורמי סיכון, ניתוח אירועים, ניתוח תקלות, ניתוח כישורים.

עיינו בניתוח עלויות הקשורות באיכות

bottom of page