top of page

קורס

התנהגות ארגונית האוניברסיטה הפתוחה

הִתְנַהֲגוּת אִרְגּוּנִית (Organizational Behavior)

תחום במדעי החברה העוסק בהתנהגות של אנשים במסגרות ארגוניות כדי לשפר את האפקטיביות של ארגונים ואת איכות החיים של עובדים בסביבת עבודתם.

התנהגות של קבוצת שחקנים אשר בתגובה גלויה לאיומים ו/או להזדמנויות.

התנהגות ארגונית נקבעת על פי תמהיל של שלוש קבוצות השחקנים SMI.

התפתחות או נסיגה ביכולות הארגון להשיג את חזונו נקבעת על פי התמהיל וההשפעה ההדדית שבין רמת יצירתיות המעצבים (S), כישורי הניהול של המנהלים (M), מיומנויות הביצוע של המבצעים (I) וכמובן, איכות התקשורת שביניהם.

תמהיל SMI מושפע מצירוף כל הכוחות הפועלים ברשת הערך הפנים ארגונית.

ראו גם ארגון מנתה - הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים, התנהגות צרכנים

עיינו גם במושג תרבות ארגונית.

קורס "מבוא להתנהגות ארגונית" במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

ד"ר דבורה גלר

שיעור 1:    מבוא להתנהגות ארגונית;

שיעור 2:    התפתחות תיאוריה ארגונית, תיאוריה X I Y של מקרגור;

שיעור 3:    התפתחות תיאוריה ארגונית, פסיכולוגיה חיובית;

שיעור 4:    מוטיבציה בעבודה - הנכונות של עובד לתרום מיכולותיו - מסלו, אלדרפר, מקלנד ;

שיעור 5:    מוטיבציה - מה באמת עובדים רוצים - דור הבייבי בומס, דור ה-Y, ניהול מגוון של דורות, הרצברג ;

שיעור 6:    תיאוריות מוטיבציה - תאוריות צרכים, תאוריות קוגניטיביות. סרט: "גאנג הו", איך מיצרים ערך לעובד, מאפייני התפקיד, תאוריית הכלבלבים;

שיעור 7:    מוטיבציה - תאוריות קוגניטיביות - תאוריית ההוגנות, התמודדות עם תפיסת חוסר הוגנות, תאוריית הציפייה (ורום), תאוריית הציפייה המורחבת;

שיעור 8:    מוטיבציה - הצבות מטרות כגורם מוטיבציוני (מודל לוק);

שיעור 9:    מוטיבציה פנימית / חיצונית - מערכת תגמולים, שיטות תגמול, סוגי תגמולים, אפיון תגמולים;

שיעור 10מוטיבציה - תגמולים, שיטות לחלוקת שכר, תשלום עבור רמת ביצוע, תגמול אישי / קבוצתי, התנהגות אזרחית ארגונית;

שיעור 11:  עמדות כלפי העבודה;

שיעור 12:  ההיבטים המוטיבציוניים בעבודת צוות - האם צוותים אפקטיביים יותר מיחידים?

קורס מבוא
קורס התנהגות ארגונית

קורס "התנהגות ארגונית" במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

גב' רויטל אלטברגר

שיעור 1:    מבוא, פסיכולוגיה חיובית, גישות ותאוריות בחשיבה ניהולית;

שיעור 2:    גישות ניהוליות, הניהול המדעי, בירוקרטיה, יחסי אנוש;

שיעור 3:    מוטיבציה, תאוריות התוכן - מסלו, מקללנד, הרצברג;

שיעור 4:    המשך מוטיבציה, תאוריות התוכן - מסלו, מקללנד, הרצברג;

שיעור 5:    תיאוריות, מוטיבציה, ציפייה, הצבת מטרות, הוגנות;

שיעור 6:    מערכת התקבולים בארגון, מודל מאפייני התפקיד של הקמן ואולדהים, מהי מנהיגות, מנהיגות, מבוא למנהיגות;

שיעור 7:    מהי מנהיגות, הבדל בין מנהל למנהיג, בסיסי הכוח של פרנץ' וריבן, גישת התכונות למנהיגות, הגישה ההתנהגותית למנהיגות,

                גישת תלות מצב למנהיגות של פידלר;

שיעור 8:    מנכ'ל חוּליוֹ, הרצאת אורח – ניתוח מקרה להבנת המונחים מנהל, מנהיג ויזם- הבדלים ונקודות דימיון;

שיעור 9:   מנהיגות מעצבת, מנהיגות מתגמלת, מודל הטווח המלא של אבוליו, 

               קבוצות - מהי קבוצה, גורמים המשפיעים על התפתחות קבוצה, סינרגיה, בטלנות חברתית, הקלה חברתית, עכבה חברתית,

               פרקליטו של השטן;

שיעור 10: קבוצות - סיכום, צוות, מאפייני צוות אפקטיבי, המודל של קצנבך וסמית, מבוא למאקרו (מבנה וסביבה);

שיעור 11: סביבה ארגונית - מהי סביבה? Domain ונישה, סביבה תפקודית, סביבה כללית, סקטורים בסביבה, מודל לניתוח אי וודאות של דנקן;

שיעור 12: מבנה ארגוני – מהו מבנה? מימדים לניתוח מבנה - פורמליות, ריכוזיות, מורכבות ומנגנוני תיאום של מינצברג, מבנה פונקציונאלי;

שיעור 13: סיכום הקורס. חזרה על תכני הקורס, רשימת המונחים ומבנה הבחינה;

Why Do We Do the Things We Do

Dan Ariely

מה גורם לנו להרגיש טוב בעבודה?

פרופ' דן אריאלי

What Really Makes People Work  Hard - Dan Ariely

bottom of page