מודל סקנדיה (Skandia Navigator)

 מודל סקנדיה משמש בסיס להערכת ההון האינטלקטואלי של שחקן.

מודל סקנדיה מצביע על שני מקורות הון: הון מוחשי והון בלתי מוחשי.

  • ההון המוחשי (אשר מבטא את הישגי העבר) מתבטא בהון פיננסי, מבנים וכל דבר גשמי אחר בעל ערך כספי;

  • ההון הבלתי מוחשי מתבטא בהון לקוחות, הון תהליכי, הון אנושי והון חדשנות. ההון הבלתי מוחשי מייצג את פוטנציאל הצמיחה (או הקריסה) של השחקן.

עיינו גם בהגדרה הקלסית של מושג הקימות;

מאמרים

מצגות