top of page

ניתוח כישורים (Skill analysis)

ניתוח כישורים מיועד להבין את רמת הידע והמיומנויות הנדרשות משחקן כדי להשלים בהצלחה את המשימות שבמסגרת עיסוקיו.

ניתוח הכישורים מניב מפרט הכשרה אשר מהווה בסיס לתכנון תכנית הכשרה כוללת אשר מותאמת לתפקיד נתון. תכנית ההכשרה לתפקיד כוללת הדרכה ו/או לליווי מקצועי ואישי במהלך תקופת החפיפה

ניתוח הכישורים חייב להתייחס להיבטים הרכים של התפקיד ובכלל זה מבנה האישיות הנדרש מבעלי התפקיד, סגנון התנהגות, רגישות לשחקנים אחרים ברשת הערך והבנת הפוליטיקה המקומית המתחייבת ממימוש אפקטיבי של התפקיד.

ניתוח צרכי ההכשרה נועד לתאר את ההכשרה הנדרשת כדי לסגור את  הפער שבין רמת הידע והמיומנויות הקיימות לבין רמת הידע והמיומנויות הרצויות.

תהליכי הניתוח המקובלים בכל המגזרים של המשק הם ניתוח סיכונים, ניתוח גורמי סיכון, ניתוח אירועים, ניתוח תקלות.

 

עיינו גם בניתוח כשלים על פי ALD

bottom of page