top of page

מודל קווין -  Cameron & Quinn Modeln

כלי אבחוני אשר מסייע למנהל בכל דרג, לגייס שחקנים לתפקידים בעלי מאפיינים מוגדרים כמו גם לבנייה ולגיבוש של צוות משלים

בכל ארגון קיימים כוחות מנוגדים או אם תרצו ערכים מתחרים אשר מעצבים את התרבות הארגונית. האתגר הניצב לפיתחו של כל מנהל הוא להוביל לאיזון בין הערכים האלה, להבין את הגבולות שביניהם כדי ליצור את התמהיל המתאים ביניהם. הערכים המתחרים, על פי מודל קווין, הם יזמות, גמישות ופתיחות כנגד יציבות, שמירה על הקיים-והמוכר ופיקוח. לצד סולם הערכים הזה מתייחס מודל קווין גם לחשיבות ולהשקעה הנדרשת למיקוד חוץ ולמיקוד פנים-ארגוני

על פי מודל קווין, קוי הגבול שבין גמישות ליציבות ובין מיקוד פנים למיקוד חוץ, יוצרים ארבעה דפוסי התנהגות ארגונית אשר מייצגים ארבע גישות ניהול שונות: 

  • גישת המערכת הפתוחה אשר ממוקדת ביכולת גמישות ופתיחות לשינויים המתרחשים ברשת הערך.

      גישת  המערכת  הפתוחה  ממוקדת  בפעילות חוץ-ארגונית  וברמת  גמישות גבוהה. היצירתיות

      והיזמות מעצבים את התרבות הארגונית.

      גישה זו דומה, במהותה, לתרבות היזמית מסוג E, על פי תורת אדיג'ס;

  • גישת משאבי האנוש אשר ממוקדת ברגישות לצרכי השחקנים האינטרינזיים, המחייבת מודעות לתלות ההדדית ומעודדת אחריות הדדית.

      גישת   משאבי   האנוש  ממוקדת  בפעילות  פנים-ארגונית  וברמת  גמישות גבוהה.   האחריות

      ההדדית והעזרה לזולת מעצבים את התרבות הארגונית.

.     גישה זו דומה, במהותה, לתרבות של שיתופי פעולה מסוג I, על פי תורת אדיג'ס;

  • גישת המטרות הרציונליות אשר ממוקדת בדינמיקה המתרחשת ברשת הערך ומכוונת להשגת יעילות, איכות, הישגים, ביצועים וחתירה לניצחון;

      גישת    המטרות    הרציונליות    ממוקדת   בפעילות   חוץ-ארגונית   ובתהליכים   ביורוקרטיים.

      היצירתיות והיזמות מעצבים את התרבות הארגונית.

      גישה זו דומה, במהותה, לתרבות המשימתית מסוג P, על פי תורת אדיג'ס;

  • גישת התהליכים הפנימיים והפורמליים אשר ממוקדת בביורוקרטיה קרי עבודה לפי נהלים, כדי להשיג סדר ומשמעת.

      גישת    התהליכים    הפנימיים   ממוקדת   בפעילות   פנים-ארגונית  ובתהליכים  ביורוקרטיים.

      הסדר והמשמעת, התכנון והיעילות מעצבים את התרבות הארגונית.

      גישה זו דומה, במהותה, לתרבות הביורוקרטית מסוג A, על פי תורת אדיג'ס;

על פי מודל קווין, קוי הגבול שבין גמישות ליציבות ובין מיקוד פנים למיקוד חוץ, יוצרים ארבעה דפוסי התנהגות ארגונית אשר מייצגים ארבע גישות ניהול שונות. תמהיל ארבע הגישות הניהוליות האלה מייצג, לתפיסת קווין, את מאפייני ההתנהגות הארגונית.

תמהיל ארבע הגישות הניהוליות האלה מייצג, על פי מודל קווין, את מאפייני ההתנהגות הארגונית

על הבסיס הזה פותחו שאלונים מתוקפים, אשר עוזרים לאבחן את ההתנהגות הארגונית. 

תפיסות העולם וההתנהגות של מנהלים ומנוהלים בארגון מוצגות בצורה גרפית, כדי לסייע בניתוח הישגי הארגון, בדרך להתאמת ההתנהגות הארגונית למטרות הארגון, בנסיבות שמכתיבה רשת הערך. 

ניתן לצפות בדוגמא של תוצאות אמת, אשר ממחישה את אופן הצגת תוצאות השאלונים, על פי מודל קווין.

bottom of page