top of page

תחומי פעילות: אבחון ארגוני ואישי

פתרונות Win3 מספקת מגוון עשיר של שירותי אבחון ארגוני ניהולי ואישי.

אנו נעזרים בכלים אבחוניים מגוונים, כולם מתוקפים ומעודכנים.

את תהליכי האבחון ואת כלי האבחון אנו בוחרים על פי צרכי הלקוח ומטרות הליווי וההתערבות העתידיים הנדרשים.

האבחון ומאוחר יותר הטיפול באותם מוקדי הקימות אשר מצריכים התערבות - ניתנים ליישום בכל אחד מתשעת רבדי הקימות.  

הממשק של הכלי המוצג למטה (אשר משמש ככלי עבור מנהלי הלקוח מפתרונות Win3) מציג את קצה הקרחון, באמצעות שש גישות אבחון שונות: קווין, וייסבורד, קימות (אבחון מהיר ואבחון עומק) , אבחון על פי מודל Win3 ואבחון על פי שרשרת הערך (השורות האופקיות בממשק שמתואר בהמשך).

הממשק מציג שלבים בתהליך האבולוציוני של שיפור מתמיד והתאמה רצופה לשינויים ברשת הערך: השלבים בממשק (המסגרות הירוקות בתרשים, מימין לשמאל) הם: שלב ההיערכות, איסוף הנתונים, ארגון הנתונים, ניתוח הנתונים, עיצוב המדיניות והתכנון.

נתוני האבחון מוצגים באמצעות תרשימים גרפיים, כדי להמחיש, באופנים שונים, בפני  הלקוחות, את תמונת מצב השחקן המאובחן.

תמונת המצב משווה, בין השאר, את תשובות המנהלים לתשובות המבצעים לצורך ניתוח תמונת המצב.

 

מסקנות האבחון מתקבלות בעבודה משותפת של מומחי פתרונות Win3 עם נציגי הלקוח (ראו את שלב ניתוח הנתונים בממשק למטה).

bottom of page