top of page

סקר בנושא ערכים

שאלון וייסבורד

מודל מרטין וייסבורד - Marvin Ross Weisbord

מודל וייסבורד עוזר לאבחן את רמת התפקוד של ארגון קרי את מידת ההצלחה או הכשל בהשגת מטרות הארגון.  המודל מתייחס לחמישה מוטיבים עיקריים: מטרות (ויעדים), מבנה ארגוני, יחסי אנוש, תגמולים, ומנגנונים מסייעים. בהמשך נתייחס אל המוטיב השישי אשר מסנכרן בין הפעילויות של כולם - ניהול ומנהיגות.

בתהליך האבחון, על פי גישת וייסבורד, אנו בוחנים את התייחסות המנהלים והמנוהלים הן לרמת התִפְקוּד של כל מוטיב בנפרד והן להשלכות התפקוד על המוטיבים האחרים, בבחינת התלות ההדדית שביניהם:

בחינת מוטיב המטרות מתבטאת באופן אפיון והטמעת החזון, המדיניות והאסטרטגיה, באופן הצבת ומטרות הפעילות בארגון והטמעתן, באופן הגדרת היעדים הכמותיים לצד הטמעת מדדי ההצלחה למימוש המשימות השונות, ובניתוח מידת ההלימה שבין המטרות והיעדים לבין הפעילות בשטח.

מוטיב המבנה הארגוני נבחן בשני היבטים.

  • בהיבט הפנים-ארגוני נבחנת מידת ההתאמה שבין פרופיל פעילות השחקנים למאפייני עיסוקם, מידת התאמת המבנה הארגוני לגודל הארגון ולמורכבות המשימות שעליו להשלים, איכות זרימת המידע בין היחידות הארגוניות השונות ורמת שיתוף הפעולה ביניהן;

  • בהיבט החוץ-ארגוני נבחנת התאמת המבנה הארגוני לממשק עם השחקנים העיקריים ברשת הערך, מידת הגמישות המבנית לדינמיקה ברשת הערך. 

בחינת מוטיב יחסי האנוש מתבטאת בניתוח התרבות הארגונית בעיקר בהיבטים של התייחסות ליזמות פנים-ארגונית, מידת הפתיחות לרעיונות חדשים, ליחסי האמון בין השחקנים האינטרינזיים, לעידוד השׁוֹנוּת בארגון, לתהליכי משאבי האנוש (במובן של גיוס, העשרה, קידום וכדומה) ולתחומי האחריות והסמכויות.

בחינת מוטיב התגמולים מתבטאת בניתוח שיטות ההנעה, אופן הגדרת מדדי הצלחה, מגוון ההטבות הנתנות למנהלים ולמנוהלים, היקף המשאבים המושקעים לנושא זה והרגישות לצרכי הפרט והצוות.

בחינת המנגנונים המסייעים מתבטאת בניתוח שיטות הבקרה, הביקורת, ההערכה, המִישׁוּב והשימוש בסקרי שביעות רצון. בחינת המנגנונים המסייעים מתייחסת גם למערכת הנהלים, הוראות העבודה והתקנות בקשר לנושאי איכות ואמינות של תוצרים ותהליכים, ולנושאי בטיחות.

רמת ואיכות התפקוד של הארגון כמכלול אינטגרטיבי, תלויה, במידה רבה, באיכות הסינכרון שבין היחידות הארגוניות השונות, קרי באיכות הניהול.

סגנון הניהול והתאמתו למצב פעילות הארגון, מידת קיומה של מנהיגות מקומית, קיום צוותים משלימים, תפקוד ההנהלה ומועצת המנהלים, בחינה של תהליכי קבלת ההחלטות, מידת שיתוף השחקנים ומעורבותם בתהליכי קבלת ההחלטות, כל אלה ועוד, נבחנים תחת הכותרת של ניהול ומנהיגות במודל וייסבורד.

מודל וייסבורד קובע כי כל ארגון בנוי מיחידות תִּפְקוּדִיוֹת אשר עוצמתן וחולשותיהן משפיעות הן האחת על האחרת והן על החוסן הפנימי של הארגון. מצד שני, המודל מתייחס גם להשפעת הסביבה (רשת הערך) על תפקוד היחידות הפנימיות של הארגון. האיומים וההזדמנויות שמספקת רשת הערך לארגון, משפיעים גם הם הן על תפקוד היחידות הפרטניות והן על תפקוד הארגון כמכלול.

לפיכך, תפקוד הארגון וחוסנו, תלויים במידה רבה בסביבה הקיומית של הארגון קרי בתפקוד השחקנים האקסטרינזיים ברשת הערך.

מודל וייסבורג בוחן את ההיבט הזה כדי להשלים את תמונת מצב הארגון.

הכוכבים ברשת הערך, בתרשים משמאל, מייצגים שחקנים ברשת הערך ואת קשרי הגומלין שביניהם.

על הבסיס הזה פותחו שאלונים מתוקפים, אשר עוזרים למפות את תמהיל ששת תיפקודי הארגון. 

תפיסות העולם וההתנהגות של מנהלים ומנוהלים בארגון מוצגות בצורה גרפית, כדי לסייע בניתוח ושיפור תפקוד הארגון.

דוגמא של תוצאות אמת, ממחישה את אופן הצגת תוצאות השאלונים, על פי מודל וייסבורד.

מקור

מקור

מקור

bottom of page