גורמי מפתח של מוצר -  (Products' Key Factors Indexes).

התרשים משמאל מציג דוגמא פרטית של מדרג מדד הקימות. לכל מוצר הכלול בסל המוצרים, מיוחסים מגוון של גורמי מפתח אשר מייצגים מוצר ספציפי.

התרשים למטה מכיל את גורמי מפתח העיקריים.

חישוב המדד (המשולב) של מוצר, אם כך, מבוסס על רמת הבשלות של גורמי המפתח השונים. כל גורם מפתח, גם הוא מהווה מדד משולב בפני עצמו, אשר מבוסס על מגוון של מאפיינים (המחושב על פי קבוצה של אינדיקטורים - קצה מדרג מדד החוסן הפנימי). המדד המשולב של כל מוצר מעיד על משקלו היחסי של מוצר מסוים בחישוב הכולל של חוסן השחקן (שהוא חלק מרמת הקימות שלו). 

הקליקו על אחד מגורמי המפתח, כדי להגיע אל פירוט מגוון המאפיינים של גורם המפתח, אשר מבטאים את מהותו ואת רמת הבשלות שלו...