top of page

מדדי מוצרים (Products Indexes).

קימות מייצגת את מגוון כלל יכולות הקיום של שחקן בשני ממדים:

החוסן הפנימי מיוצג על ידי חמישה מדדי חוסן שאחד מהם הוא הליבה. מדד הליבה מחושב על פי ארבעה מדדי עוצמה שאחד מהם הוא סל המוצרים שהשחקן מספק לשחקנים האחרים ברשת הערך.

מאחורי כל מוצר קיים צוות של מנהלים, עובדים, ספקים, קבלני משנה, בוחנים, אנשי תיעוד טכני ותמיכה טכנית ועוד ארוכה הרשימה. המשמעות היא שקיימת פעילות ענפה ומורכבת אשר בסיומה מקבל הלקוח והצרכן את המוצר המתאים. תוצאת הפעילות מתבטאת בהשלמת ייצור המוצר (מטאטא, מכונית או תכנת מחשב).

התכולה (ראו תרשים) כוללת את רשימת המוצרים. חישוב המדד (המשולב) של מוצר מעיד על משקלו היחסי בחישוב הכולל של חוסן השחקן (שהוא חלק מרמת הקימות שלו).

את כל אחד מהמוצרים מספקים על בסיס שרשרת ערך ייחודית אשר בסיומה נמסר המוצר ללקוח ולצרכן;

הקליקו על אחד המוצרים, כדי להגיע אל פירוט מדדי גורמי המפתח של מוצר, אשר מבטאים את מהותו ואת רמת הבשלות שלו...

bottom of page