top of page

מדדי שירותים (Services Indexes).

קימות מייצגת את מגוון כלל יכולות הקיום של שחקן בשני ממדים:

החוסן הפנימי מיוצג על ידי חמישה מדדי חוסן שאחד מהם הוא הליבה. מדד הליבה מחושב על פי ארבעה מדדי עוצמה שאחד מהם הוא סל השירותים שהשחקן מספק לשחקנים האחרים ברשת הערך.

מאחורי כל שירות קיים צוות של מנהלים, עובדים, ספקים, קבלני משנה, בוחנים, אנשי תיעוד טכני ותמיכה טכנית ועוד ארוכה הרשימה. המשמעות היא שקיימת פעילות ענפה ומורכבת אשר בסיומה מקבל הלקוח והצרכן את השירות המתאים. תוצאת הפעילות מתבטאת באספקת השירות (הנהלת חשבונות, הדרכה, תחזוקה וכו') ללקוח ולצרכן.

התכולה (ראו תרשים) כוללת את רשימת השירותים. חישוב המדד (המשולב) של שירות מעיד על משקלו היחסי בחישוב הכולל של חוסן השחקן (שהוא חלק מרמת הקימות שלו).

את כל אחד מהשירותים מספקים על בסיס שרשרת ערך ייחודית אשר בסיומה מספקים את השירות ללקוח ולצרכן;

מדדי שירותים.png

הקליקו על אחד השירותים, כדי להגיע אל פירוט מדדי גורמי המפתח של השירות, אשר מבטאים את מהותו ואת רמת הבשלות שלו...

bottom of page