top of page

מִישׁוּב (Feedback)

תהליכי מישוב הם מהותיים לצורך שיפור מתמיד ולצורך התאמה לשינויים המתרחשים ברשת הערך. לפיכך, מישוב נמצא במאגר הערכים של פתרונות Win3.

 

מישוב הוא תהליך של קבלה או העברת משוב (היזון חוזר, פִידְבֶּק).

הדרך למצוינות מחייבת את הארגון לבחון באופן רציף את פעילותו, הישגיו ותוצריולמדוד, לשאול, לבדוק, לשקף, לנתח, להפיק לקחים, לפעול כדי להשתפר וכדי לבצע התאמה לדינמיקה ברשת הערך, כפי שמוצג בתהליך האבולוציוני.

עבודה במעגל סגור משמעה בחינה מתמדת של פעילותינו בכלים שונים ותיקון מתמיד תוך כדי תנועה.

ראו גם גישת מעגלי הפעולה, כיצד לשנות את התנהגות האדם מבלי לפגוע ברגשותיו, תהליכי מישוב, מדריך למשוב אפקטיבי בארגון, הערכת תהליכים ותוצאות במערך השיקוםהפסיכיאטרי, דוגמא (הקלטת שמע) מתוך הספר מאת ערן רוןביל גייטס - TED: מורים צריכים משוב אמיתימודל Miles, et a, קיברנטיקה,

משוב

ישראל יוקל

משוב והערכת עובדים

איך לא לקיים שיחת משוב

משוב יעיל ולא יעיל 

שיחת משוב - מדריכה פדגוגית וסטודנטית בעלת ליקויי למידה

משוב אפקטיבי

והעצמת עובדים

משוב בונה

סימולציה בקורס של ערן רון

שיחת משוב

משוב - וויל אנטינג

עוד משוב בונה

בקורס של ערן רון

משוב בונה

בקורס של ערן רון

פתרון קונפליקטים בין-אישיים בעזרת משוב בונה

משוב

bottom of page