top of page

מודל הבשלות הניהולית     (P.MMM - Management Maturity Model)

©

התפיסה המקובלת למושג הניהול מתייחסת, בדרך כלל, לניהול פרויקטים או לניהול חברות. למעשה, מושג הניהול הוא הרבה יותר רחב משום שהוא מקיף רבדים נוספים. כל מה שאנחנו עושים בשגרת חיינו תלוי במיומנויות הניהול שרכשנו בעבר. ניהול עצמי, למשל, היא דוגמא קלסית של תהליך ניהולי. גם ההחלטה אם לקום מהמיטה בבקר היא החלטה ניהולית, במובן של ניהול עצמי. החלטה ניהולית זו תשפיע על העתיד - האם נמשיך לנמנם או נקום כדי לממש את הייעוד שלנו. 

מצאנו כי ניהול מורכב משבע רמות של בשלות ועל בסיס זה פיתחנו את מודל הבשלות הניהולית MMM.

מאפייני הניהול משפיעים על איכות הניהול ועל איכות תוצאותיו. יותר מכל, מאפייני הניהול מושפעים ממבנה האישיות של המנהל (Personality) ומסגנון הניהול שלו. באופן דומה, מאפייני הניהול מושפעים ממבנה האישיות של הארגון כארגון (Organizationality) ומסגנון הניהול אשר מייצג את התרבות הארגונית.

מקור

מקור

מקור

כאשר מדובר בהיבטים רחבים יותר של הניהול, נגלה כי קיים תהליך הדרגתי של הבשלה ניהולית שאנו חווים במהלך חיינו. מודל MMM מתאר את תהליך ההבשלה הזה.

התרשים משמאל מתאר את תהליך ההבשלה של פרט בארגון, ללא קשר למגזר כזה או אחר במשק.

מודל הבשלות הניהולית מורכב משבע רמות של בשלות התלויות האחת בשנייה.

המיומנויות אשר נרכשת ברמה אחת מהוות בסיס להשגת המיומנויות הנרכשות ברמות הבשלות הגבוהות יותר.

היכולת לתפקד כאיש צוות, למשל, תלויה ברמת הבשלות האישית של שליטה עצמית אשר נרכשת בשלב מוקדם יותר. היכולת לנהל צוות תלויה ברמת הבשלות כאיש צוות. וכך הלאה.

בשורה התחתונה - היכולת לעבור לרמות בשלות גבוהות יותר תלויה ברמת הבשלות הניהולית שאליה אנו שואפים להגיע, לצד הידע, המיומנות המקצועית בתחומי העיסוק ובהנעה הפנימית.

רמות הבשלות הניהולית של שחקן מצביעות על תהליך הכרחי של הבשלה הדרגתית כדלקמן:

רמה 1:  ניהול עצמי (של פרט);

רמה 2:  התנהלות בצוות (התנהגות של פרט בארגון);

רמה 3:  ניהול צוות (ארגון הכולל פרטים אחדים);

רמה 4:  ניהול פרויקט (ארגון הכולל צוותים אחדים);

רמה 5:  ניהול אינטגרציה (פעילות הכוללת פרויקטים אחדים), מחייב מיומנות הרבה יותר גבוהה מניהול פרויקט בודד;

רמה 6:  ניהול חטיבה/אגף/מחלקה (פעילות אשר משלבת תהליכי אינטגרציה מורכבים יותר אשר מתרחשים במקביל);

רמה 7:  ניהול חברה (ארגון הכולל אגפים/מחלקות אחדות);

הערות:

  • קיימות רמות בשלות גבוהות יותר אשר נרכשות בהתפתחות אישית. באופן זה מגיעה הבשלות הניהולית לרמות אשר מאפשרות ניהול תאגיד (הכולל חברות אחדות) וניהול מדינה;

  • המודל פּוּתח בחברת פתרונות Win3 על ידי יעקב כנפו וחיים שפירא.

bottom of page