top of page

רָדִיאַן (Radian)

  • רדיאן היא יחידת מידה חסרת ממד למדידת זוויות שמשמעותה ההנדסית היא "קשת מעגל השווה באורכה לרדיוס וקודקודה במרכז המעגל R". הרדיאן שווה ל-57.296 מעלות. (אנציקלופדיה y net). בעבר היה הרדיאן יחידה משלימה של מערכת היחידות הבינלאומית, אך קטגוריה זו בוטלה ב-1995.

  • רדיאן הוא צעד אחד (מבין רבים אחרים) בתהליך של מישוב. תהליך המישוב מורכב משלבים. כל שלב מורכב מאוסף של צעדים ובכל צעד מופעל רדיאן, במתכונת אשר תוצג בהמשך.

  • ​רדיאן, במונחים התנהגותיים, הוא אירוע בודד (חלק מרצף של אירועים) אשר מנוהל על ידי יוזם תהליך המישוב. 

  • יוזמת המישוב נקבעת בהמשך לאירוע חד פעמי או להתנהגות בלתי נורמטיבית מתמשכת שאינה תואמת את הקוד האתי או את התרבות הארגונית.

  • את תהליך המישוב פותח יוזם המשוב (מנהל, מאמן, מורה, הורה וכו') במטרה לשנות את התנהגותו של מקבל המשוב (מנוהל, מאומן, תלמיד, ילד).

  • תהליך מישוב מורכב מרצף של פעולות ותגובות כאשר השחקנים הראשיים הם יוזם המשוב ומקבל המשוב.
    בתהליך מישוב יכולים להשתתף גם שחקנים משניים שנוכחותם משפיעה על מאפייני התהליך ועל התנהגות השחקנים הראשיים.
    שחקנים משניים יכולים להיות תלמידים בכיתה, כאשר מורה יוזם את המשוב; אחים או חברים כאשר הורה יוזם את המשוב; חברי הצוות כאשר מנהל יוזם את המשוב.

תרשים 1: השפעת הבנת העתיד על ההתנהגות

ככלל, מטרת המשוב היא לשפר את התנהגות מקבל המשוב, על פי תפיסת יוזם המשוב. שיפור התנהגות צריך להתבטא בהתקרבות אל תפיסת הקוד האתי או אל כללי ההתנהגות הנורמטיבית הנהוגה ברשת הערך של יזם המשוב, כדי לשפר את איכות חיי השחקנים ברשת הערך.

מטרת המשוב מתבטאת בקו האדום המוצג בתרשים משמאל בעוד ששיפור ההתנהגות מתבטא בקו השחור המרוסק.

במקרים רבים, שיפור התנהגות אינו מתקבל לאחר אירוע בודד (כמו הדרכה, מתן הסבר, בקשה, דרישה, הטפת מוסר, התראה, הענשה או הטלת חרם, השמצה, שיימינג וכדומה). שיפור התנהגות הוא תהליך אשר נתמך, בין השאר, על ידי תהליך המישוב אך מוטמע בעיקר בזכות המוטיבציה הפנימית של מקבל המשוב להשתנות - לאחר הבנת והטמעת ההשלכות העתידיות של התנהגותו עליו כפרט ועל שחקנים אחרים ברשת הערך שלו.

לפיכך, שיפור ההתנהגות מושפע מרמת המודעות להשלכות ההתנהגות על העתיד.

ככלל, שיפור של התנהגות מושג בתהליך אבולוציוני מדורג המורכב משלבים. מספר השלבים תלוי ברמת שיתוף הפעולה בין יוזם המשוב לבין מקבל המשוב.

בהנחה שמטרה אינה מושגת בשלב אחד, מחלקים את המטרה למטרות משנה או ליעדים (משלימים) ששילובם מוביל לתוצאה הרצוייה. כל יעד אמור לקדם, במידה מסוימת, את מקבל המשוב לקראת השגת המטרה, כפי שמוצג בתרשים משמאל - בצעדים, במתכונת של דרך הקאיזן **(רוברט מאורר, 2004). 

השלב הראשון מתבטא, בדרך כלל, בהרגעת האווירה ובהקרנת גילויי אמפטיה - לאחר התפרצות רגשית (שהיא, בדרך כלל, בלתי מרוסנת)​היוזמה לתחילת תהליך מישוב, בעקבות התפרצות רגשית, חייבת להיות מיידית - כדי לעצור סחף אפשרי בהתלהטות היצרים. 

השלב האחרון (שם זמני) "סוגר" את תהליך המישוב (שהחל בעקבות אירוע - ראו את התרשימים משמאל).

המושג "מוּדָעוּת" מתייחס להבנת העתיד, כפי שתיאר דניאל ש. מילוא  בספרו המצאת העתיד, 2009 וכפי שהרחיב דוד פסיג בספרו פורקוגניטו המוח העתידי, 2013. רמת המודעות ממייצ את היכולת של הבנת העתיד: FQ - Future Quation.

כל שלב מורכב משלושה צעדים:

צעד 1: יוזם המשוב מיישם רדיאן מסוג חָזֵק, הוֹסֶף, שְׁבוֹר או  סָגוֹר
           אלה הן דוגמאות אחדות של רדיאנים בעלי מאפייני התנהגות ייחודיים;

צעד 2: מקבל המשוב מגיב ליוזמה;

צעד 3: יוזם המשוב מתכנן את הרדיאן הבא, על בסיס מאפייני תגובת מקבל המשוב.

          התכנון מיוחס השגת היעד הבא, בדרך להשגת מטרת המשוב - בעתיד הרחוק

          יותר.

תרשים 3 מציג דוגמא תאורטית של השפעת תהליכי המישוב על הבנת העתיד. על פי הדוגמא, כל רדיאן יוביל לשינוי חיובי אשר יוביל להשגת המטרה. על פי תרשים 3, כל רדיאן מקדם את מקבל המשוב אל היעד הבא ולבסוף אל המטרה. למעשה, השינוי הרצוי מותנה ביכולת לדמיין ולהעריך את השלכות ההתנהגות על העתיד. התקדמות אידיאלית כזו אינה מתחשבת ברגשות וביצרים של השחקנים על קבלת ההחלטות - על ההתנהגות. 

לפיכך, הטמעת מוּדעוּת (שמובילה לשינוי התנהגותי) הוא תהליך פנימי - אישי. בנסיבות מסוימות, לאחר מימוש רדיאן מסויים, עלולה להתרחש דווקא נסיגה ברמת המוּדעוּת בתפיסת העתיד, תופעה שעלולה להרחיק את מקבל המשוב מהמטרה (שאגב, מישהו אחר קבע - יוזם המשוב). בדרך זו, במהלך מימוש תהליך המישוב, יכולים לחוות עליות ונסיגות בתפיסת העתיד, כלומר יהיה קשה לצפות שיפור התנהגותי רצוף לקראת השגת המטרה (הקו המרוסק השחור בתרשים 4).

בפועל יהיו שינויי המוּדעוּת ותפיסת העתיד מע-גליים - על פי יכולות וּפתִיחוּת מקבל המשוב.

גישת מעגלי פעולה משתמשת ברדיאנים כדי לנווט שינוי התנהגותי.

תרשים 2: השפעת תהליכי מישוב על ההתנהגות

          תרשים 3: השפעה רצוייה של תהליכי מישוב על ההתנהגות

תרשים 4: עליות ונסיגות בתפיסת העתיד ( FQ ) של מקבל המשוב

               באמצעות מימוש רצף של רדיאנים

bottom of page