top of page

תבונה ורגישות בניהול

הספר תבונה ורגישות בניהול מאת חיים שפירא מיועד למנהלים בכל דרג - מקבלי החלטות, אשר משפיעים ברמה היומיומית על התרבות הארגונית ועל התוצאות העסקיות של הארגון. כל מנהל נדרש להבין את תפיסת החזון, האסטרטגיה והמדיניות של שרשרת הניהול שמעליו, ובמקביל עליו לגלות רגישות לתפיסות העולם ולמערכת המניעים של המבצעים, מנוֹהָליו. מחבר הספר מנתח את הציפיות של שלוש קבוצות שחקנים בארגון: מעצבים, מנהלים ומבצעים. אלה הם שלושת המנצחים הגדולים במגרש המשחקים של כל ארגון (בעלי חשיבה אסטרטגית - טיפוסי S, בעלי נטייה ניהולית - טיפוסי M ובעלי מיומנויות ביצוע - טיפוסי I).

המחבר אינו מסתפק בניתוח התנהגות השחקנים השונים, אלא מראה כיצד באמצעות מסקנות ניתוח התנהגות השחקנים אפשר לממש שינויים ארגוניים כדי לשנות את התנהגות הארגון:


תמהיל שלוש קבוצות השחקנים האלה מייצג, למעשה, שמונה אבי-טיפוס שונים של ארגונים בעלי מתכונת התנהגותית אופיינית.
על בסיס מסקנות ניתוח תמהיל השחקנים מזהה המחבר את עוצמות וחולשות הארגון.
מאפייני הפעילות של שוק המטרה בו פועל הארגון, מיוצגים אף הם באמצעות אותם שלושת מאפייני הפעילות - SMI. על פי מאפיינים אלה אפשר להבין את מידת ההתאמה שבין תכונות הארגון לתכונות שוק המטרה שלו. הפער בין פרופיל S
MI של הארגון לבין מאפייני SMI של שוק המטרה מעיד על מידת ההתאמה בין תכונות הארגון לבין מאפייני התנהגות שוק המטרה שלו.

הצמד ארגון-שוק מבטא מקרה פרטי של שחקן-סביבה. למעשה, אפשר להבחין בצמדי שחקן-סביבה רבים אחרים. דוגמאות נוספות של צמדי שחקן-סביבה הן עובד-תפקיד, פרויקט-מחלקה, אגף-מפעל, משפחה-קהילה, עסק-קהילה וכדומה.

הספר מציג כלים המיועדים לצמצם את הפער בין התנהגות השחקן לבין מאפייני הסביבה הקיומית שלו על מנת להגדיל את ההסתברות שהשחקן ישיג את מטרותיו.

הספר יצא לאור לאחר 30 שנות חשיפה להתנהגות של עובדים ומנהלים בארגונים מגוונים (עסקיים ופילנתרופיים, במגזר העסקי, בשלטון המקומי והמרכזי, בתעשיית ה - High-tech ובתעשיית ה - Low-tech).

הספר מציג שיטות ואמצעים אשר גובשו לכדי גישה משולבת אחת, לאחר 11 שנים של איסוף דוגמאות, ניתוח מקרים ולימוד מעמיק של עשרות מודלים, תיאוריות וגישות ניהול שונות שפותחו בעולם כדי להשיג מצוינות.

הגישה המשולבת קרוייה Win3 . הגישה הזו מספקת כלים להגשמת אינטרסים אישיים לצד הגשמת האינטרסים של האחר. הגישה מאפשרת לתרגם אינטרסים הנתפסים כמנוגדים, לכאורה, לאינטרסים משותפים ומשלימים.

Win3 היא גישה הוליסטית, חדשנית ומרעננת אשר משנה את תפיסת גורמי ההצלחה ברמה האישית והארגונית.

התפיסה הקלסית של Win-Win מעודדת את הבנת מערכת הציפיות והמניעים של הצדדים הישירים המעורבים בתהליך (כמו משא ומתן, ניהול קשרי ספק-לקוח וכדומה). ניהול קשרי גומלין במתכונת Win-Win מעודדת שיתופי הפעולה ומהווה בסיס להצלחת המעורבים הישירים בתהליך. אך אליה וקוץ בה: כאשר ממוקדים באינטרסים של המעורבים הישירים בלבד, עלולים להמעיט מחשיבות האינטרסים של הסביבה או מהאינטרסים של שחקנים נוספים אשר מושפעים מהתהליך. פגיעה או התעלמות מהאינטרסים של השחקנים האחרים (גם אם נעשתה בשוגג) עלולה לפתח התנגדויות. קיים, אם כך, סיכוי שתהליך במתכונת זו ייפגע בטווח הארוך.

גישת Win-Win-Win מעודדת את ההתחשבות בגורם השלישי - הסביבה האקולוגית והחברתית, ובאופן זה מגדילה את הסיכוי שקשרי הגומלין יתקיימו לאורך זמן.

bottom of page