top of page

טכניקה להגדרת יעד כמותי (SMART)

טכניקה / כלי אשר הוצג לראשונה בשנת 1982 על ידי ג'ורג דוראן ומשמש, בדרך כלל, להגדרת יעד כמותי.

טכניקת SMART מצביעה על חמישה מאפיינים ההכרחיים להגדרת יעד כמותי - S.M.A.R.T. מאפיינים אלה מהווים, למעשה, מדדי הצלחה אשר באמצעותם בוחנים את מידת השלמת כל המשימות שנדרשו למימוש היעד שהוגדר. מדדי הצלחה כמותיים וברי מדידה צריכים להיות חד משמעיים ואובייקטיביים. במקרה כזה, נחסך הצורך בוויכוח, לקראת סיום העבודה, אם המשימות הושלמו כמצופה. זו הסיבה שכל כך חשוב לקבוע הגדרה חד משמעית ולהסכים עליה, עוד לפני תחילת הביצוע.

נוהגים לייחס את חמשת מדדי SMART לפיטר דרוקר, אבי תורת הניהול המודרנית, בהקשר לגישת הניהול על פי יעדים (MBO).

מאפייני S.M.A.R.T 

  • S   -    Specific

יעדים, משימות ופרויקטים יתורגמו למציאות בצורה מקצועית יותר, בעזרת ניסוח מדויק, ככל האפשר. ניסוח מדויק מתאר את מה שנדרש לבצע, לא ברמה כללית / הצהרתית (כמו אפיון של חזון או אפיון של מטרה) אלא באמצעות הגדרה אשר משתמשת במושגים של ביצוע. הגדרה  איכותית אינה מותירה מקום לספק או לכפל משמעות בשונה מאפיון שאינו מדויק ומצביע על הצהרת כוונות בלבד;

  • M -    Measurable   

יעדים המתוארים היטב, חייבים להיות מוגדרים בעזרת ערכים מספריים אשר ניתנים למדידה. ערכים ברי מדידה הוא ערכים אובייקטיביים, שלא יכולה להיות מחלוקת לגביהם כי בשלבי הביצוע הם מתקבלים כעובדות;

A  -    Attainable, Achievable 

הגדרת היעד צריכה להתחשב ביכולות המבצע ובאילוצי רשת הערך (עיינו גם במושג מורכבות) באופן שיהיה בר להשגה;

רמת המחויבות השחקן להשיג יעד או לממש פרויקט, תלויה בתחושת המסוגלות להשלים את המשימות הנדרשות להשגת היעד. תחושה סובייקטיבית של יכולת ביצוע, תלויה באמונה שהמשימה אפשרית והיא מושגת בעקבות חוויה אישית של הצלחה בביצוע משימות דומות או כאשר נוכחים בהצלחתם של אחרים בביצוע משימה דומה. מכאן נובעת החשיבות בהגדרת יעד שייתפס כבר השגה. קביעת יעד הנראה כבלתי ניתן להשגה, יוביל לתסכול ולרפיון ידיים.

R  -    Relevant        

הגדרת יעד חייבת להתייחס למשימה הרלוונטית לנסיבות, ומסייעת למימוש המטרה (שמימושה מסייע להשגת החזון), אחרת אין טעם לבצעה;

T  -    Time Limited  

הגדרה מדויקת של יעד או משימה חייבת להצביע על מועדי התחלה וסיום מדויקים אחרת לא יענו לדרישות SMART. 

בשורה התחתונה, יעד יהיה בר השגה כאשר הגישה ביחס לצורך במימוש היעד תהייה חיובית ותלווה בתחושה של "כדאיות".  הגישה החיובית צריכה להימנע משימוש במשפטים כמו "מדוע זה עלול להיכשל", אלא "מה ראוי לעשות כדי שהמשימה תצליח".

עיינו גם בתיאוריית המטרה של לוק,  SMART Goals

SMART objectives

How To Stay Focused

הגדרת מטרות סמארט

איך להציב מטרות ולתכנן משימות עם מודל SMART

המצאת את ה KPIs שלך?

Why S.M.A.R.T. goals are lame

How To Set SMART Goals

bottom of page