גישות למדידת חוסן של שחקן (Approaches to measuring strength)

חוסן ארגוני, על פי הגדרת ויקיפדיה, מתבטא ביכולתו של ארגון לצפות ולהתאושש ממשברים

בסוף המאה העשרים, יוחס המושג קימות (או חוסן) של שחקן, לשני מאפשרים עיקריים:

ההון הפיננסי של שחקן מצטמצם בהדרגה, במקרה של מאזן פיננסי שלילי (הוצאות השחקן גבוהות מהכנסותיו). במוקדם או במאוחר יגמרו לשחקן הכסף (תזרים המזומנים) והאשראי שהוא יכול לקבל ובהכרח הוא יוכרז כפושט רגל. התנהגות כזו המובילה להוצאות גבוהות מההכנסות לאורך זמן איננה בת קיימא. קיימות פיננסית, אם כן, היא מה שכל חברה עסקית (במגזר השני) שואפת להשיג - רווח וצמיחה.

חוסנו של שחקן מתבטא, אם כך, ביכולתו להתמודד עם הפרעות ואירועים בלתי רצויים (בעיקר בלתי צפויים), בזכות היערכות אסטרטגית נכונה. חשיבה אסטרטגית מסייעת לנתח התרחשויות עתידיות על בסיס מצב קיים ומגמות בתחומים מגוונים.

חוסנו של שחקן מתפתח בזכות היערכות בהווה לאירועים בעתיד והכוונה מיוחסת הן לאירועים פנימיים והן לאירועים חיצוניים (ברשת הערך).

יכולתו של שחקן להבין את העתיד, נחקרת באקדמיה ובעולם העסקי (ראו פורקוגניטו - המוח העתידי **, דוד פסיג' 2013; Project Virgle ארגון המקדם פרויקטים לפיתוח טכנולוגיות עתידיות; World Business Council for Sustainable Development ** ** - פיתוח חזון עסקי לקראת 2050;  

במקביל, נקבעו מדדים לתפיסת העתיד כמו:

 • FQ  - The Future Quotient;

 • ATI - Adolescent Time Inventory;

 • ZTPI - Zimbardo Time Perspective Inventory;

 • FSA - Foresight Style Assessment;

 • FTSI - Future Time Spand Index 

קיים מגוון עשיר של גישות למדידת חוסנו של שחקן. בהמשך עמוד זה נתייחס לגישת winwinwin, בלבד, לצורך מדידת החוסן.

מקור הנתונים – דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2016 (משרד ראש הממשלה * ירושלים * ניסן * אפריל 2017)   

קיימים 11 מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי:

 1. איכות התעסוקה;

 2. ביטחון אישי;

 3. בריאות;

 4. דיור ותשתית;

 5. חינוך, השכלה וכישורים;

 6. מעורבות אזרחית וממשל;

 7. סביבה;

 8. רווחה אישית וחברתית;

 9. רמת חיים חומרית;

 10. פנאי, תרבות וקהילה;

 11. טכנולוגיה ומידע.

לכל מדד יש כ-8 תחומי מדידה. נכון להיום פורסמו נתונים עבור 49 מדדים לאומיים

כפי שהמהירות אינה תכלית הנסיעה אלא אמצעי הגעה ליעד, כך גם הצמיחה הכלכלית אינה תכלית המדיניות. שיפור באיכות החיים הוא תכליתה.

קימות היא היכולת של איכות החיים להמשך לאורך זמן (OECD); 

 •  

מוקדי הפעילות של שחקן מוצגים בתרשים משמאל והם מייצגים את חוסנו של השחקן.

מדדים של קימות מבטאים את יכולתו של שחקן להתקיים / לשרוד, בתנאים הקיימים ברשת הערך.

קַיָּמוּת מייצגת את מרכיבי ההישרדות של השחקן בעוד שמדדי שרשרת הערך מייצגים את מרכיבי הצמיחה.

עדיין לא קיימת הגדרה אחידה של חוסן (של פרט או ארגון) ולפיכך, פותח מגוון עשיר של גישות להערכה ולמדידה של חוסן.

להלן רשימה חלקית של מתודולוגיות למדידת חוסן, לפי סדר ה-א' ב':

 

1. מיפוי החוסן הפנימי:

 • מדדי הליבה​ (תוצרי ליבה, תשתיות ליבה, תהליכי ליבה);

 • מדדי ההון (הון פיננסי, הון אינטלקטואלי, הון אנושי);

 • מדדי התרבות (מבנה ארגוני, תהליכים ארגוניים, יזמות);

 • מדדי האנשים (P.SMI.C - מבנה אישיות Pן |Personality|Organizationality|, פעילות אסטרטגית |S|, פעילות ניהולית |M|, ביצועים |I|, לקוחות |C|)

2. מדדי שרשרת הערך (המבוססת על מדידת תרומתם של תוצרי הביניים ליציבות, צמיחה וחוסן):

 • מדדי ייעוד;
 • מדדי חזון;
 • מדדי מטרות-על
 • מדדי מטרות ביניים;
 • מדדי יעדים כמותיים;
 • מדדי משימות;
 • מדדי תוכניות עבודה;
 • מדדי מוצרים;
 • מדדי שירותים;

3. מדדי המשרד להגנת הסביבה, אוקטובר 2013:

 • הכנסה והון;

 • מעורבות אזרחית וממשל;

 • תעסוקה ואיזון עבודה ופנאי;

 • חינוך והשכלה;

 • סביבה;

 • בריאות;

 • רווחה אישית וחברתית;

 • ביטחון אישי;

 • תשתיות ודיור.

4. מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מרס 2016:

    על פי האו"ם, ה-OECD ו-Eurostat וסמית', סימארד ושארפ:

 • מדדי הון כלכלי (נכסים קבועים לנפש, ערך נטו לנפש של נכסים פיננסיים כלפי חו"ל, השווי הכולל של פטנטים, );

 • מדדי הון טבעי (שינוי בשימושי קרקע, מצאי פיזי ושווי מחירי שוק ראליים של מאגרי מינרלים, מאגרי מים, מקורות אנרגיה, איכות אוויר, ;

 • מדדי הון אנושי (תוחלת חיים בריאים, מיומנויות בוגרים לפי סקר PIAAC, שיעור בעלי השכלה על-תיכונית, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל);

 • הון חברתי (אמון כללי, שחיתות נתפסת, שיעור ההצבעה בבחירות הכלליות, שיעור ההתנדבות);

 • מדדי הקשר (אוכלוסין, שיעור גידול האוכלוסייה, יחס תלות, צפיפות).

5. מדדי איכות חיים, קימות וחוסן לאומי, משרד ראש הממשלה, אפריל 2017 

 • איכות התעסוקה;

 • ביטחון אישי;

 • בריאות;

 • דיור ותשתית;

 • חינוך, השכלה וכישורים;

 • מעורבות אזרחית וממשל;

 • סביבה;

 • רווחה אישית וחברתית;

 • רמת חיים חומרית;

 • פנאי, תרבות וקהילה;

 • טכנולוגיה ומידע.

6. מדדי מצוינות (קימות) במגזר הראשון - הרשויות המקומיות על פי מודל EFQM **

7. מדדי מצוינות (קימות) במגזר השני - המגזר העסקי על פי מודל Six Sigma

 • s

8. מודל המצוינות המורחב על פי גישת Winwinwin challenge

10. מודל הבשלות הארגונית CMM, CMMI. PCMM

 • s

11. מודל סקנדיה

 • s

12. Balance Scorcard  - BSC

 • s

13. Iso-9000

 • s

14. Total Quality Management - TQM

 • s