top of page

אַחְרָיוּת (Accountability, Responsibility)

טיפוח התנהגות אחראית בכלל ונטילת אחריות אישית בפרט הוא מוטיב מהותי המצוי במאגר הערכים של פתרונות Win3.

  • אחריות מתבטאת בהתייחסות שחקן להבטחותיו, למעשיו ולרמת האמון ששחקנים אחרים ברשת הערך מייחסים לו. (ויקיפדיה); 

  • אחריות, המטפחת אמון, מיוחסת לכלל השחקנים ברשת הערך ובכלל זה למתחרים;

  • כלל החובות המוטלות על שחקן מתוקף תפקידוסמכותו, או מתוקף ההתחייבות שנטל על עצמו (ויקיפדיה);

  • התחייבות של ספק כלפי לקוח.

ההצלחה של סינגפור, על פי לי קואן יו, האב הרוחני של המהפכה הסינגפורית[1], התממשה בזכות שלושת העיקרים של התרבות שהוא הטמיע: יוזמה (יצירתיות, חדשנות, תעוזה, נטילת סיכונים), משמעת (תכנון, ארגון, פיקוח, בקרה, הפקת לקחים, נהלים ופרוצדורות) ואחריות. היוזמה והמשמעת הם הפכים, בדומה להבדלים שבין כישורי S לכישורי M. האחריות משמשת כדבק שאי אפשר בלעדיו. שחקנים בעלי סגנונות משלימים חייבים לשתף פעולה כדי להפיק מעצמם את המירב. צוות כזה חייב להיות ער לתלות ההדדית שביניהם, המכוּונת להשגת המטרות המשותפות. השחקנים הללו חייבים לפתח את תרבות האחריות ההדדית. באתגר הזה התמודד לי קואן יו באמצעות חינוך. חינוך לקראת סימביוזה.

לפרדיגמה שבבסיס התרבות הסינגפורית קרא לי קואן יו בשם Win-Win: "ממשו את האינטרסים של האחר" דרש, "ורק לאחר מכן תספקו את האינטרסים שלכם". האם הרעיון הזה מזכיר, באיזה שהוא אופן, את אסטרטגית Tit for tat? אסטרטגית האוקינוס הכחול? גישת winwinwin?

 

[1]     מן העולם השלישי לראשון – פרקים מן הסיפור הסינגפורי, 2000.

סינגפור נפרדת מהמנהיג לִי קוּאָן יוּ

רמת האחריות של שחקן מבטאת את רמת הבשלות הניהולית של - תנאי הכרחי לבגרות.

אחריות נמצאת ברשימת ארבעה עשר הדיברות של פתרונות Win3 כפי שהן מוגדרות בקפסולת הליווי של החברה.

עיינו גם בויקיפדיה.

ראו גם אחריות מיניסטריאלית, אחריות מנהל, אחריות מִנהלתית, אחריות תאגידית.

אחריות

הדרכת הורים

לקחת אחריות על החיים שלי

פעילות עם נוער בסיכון

מה היא אחריות

אחריות ומעורבות חברתית

אחריות אישית

אחריות - עלילתי

An accountability story

A story of 4 people - Everybody, Somebody, Anybody, Nobody

bottom of page