top of page

הבטחת איכות (Quality Assurance).

מגוון השיטות והאמצעים אשר יבטיחו (בעתיד) איכות ברמה המתאימה לתקינה, לשביעות רצון הלקוח ולרווחיות ספק המוצר / השירות.

הבטחת איכות מבטאת את כל הפעולות והתוצרים אשר נדרשים לעמידה בדרישות תקן או רגולטור. הכוונה היא לכל מגוון הפעולות והתוצרים אשר מיועדים לוודא שהמערכת הנבנית היא איכותית, כלומר, עומדת בדרישות מדדי האיכות המרכזיים: איכות הנדסית (במובן של יעילות תהליכית), פונקציונליות ואמינות תפקודית (במובן של אפקטיביות והשגת מטרות הפעילות) כדאיות כלכלית (במובן של יחס עלות/תועלת) ועמידה בדרישות חוק ומינהל תקין.

הבטחת איכות היא פעילות רוחבית אשר חוצה את כל מוקדי הפעילות של פרויקט וארגון, בכל רבדי מדרג הקימות.

בהגדרה רחבה יותר, הבטחת איכות היא מכלול פעולות ותוצרים המיועדים לוודא שהמוצר הנבנה הוא איכותי, קרי עומד בדרישות רבדי האיכות הבאים:

                                                      @ פונקציונליות ואפקטיביות של מוצר ו/או שירות;

                                                      @  יעילות של מגוון התהליכים הנדרשים לביצוע במחזור החיים של המוצר ו/או השירות;

                                                      @  כדאיות אשר מתחשבת בכל מרכיבי מדרג הקימות ולא רק בהיבטים כלכליים/פיננסיים צרים;

                                                      @ עמידה בדרישות חוק (רגולציה) ומינהל תקין.

למען הסר ספק, הבטחת האיכות (בשונה מאבטחת איכות) איננה ממוקדת באבטחת איכותה של יחידה מסוימת של המוצר, או בשלב מסוים במחזור החיים שלו, או בכלי מסוים המצוי בארגז הכלים של שחקן.

מושגים קרובים: איומים, סיכונים, אבטחת איכות, מחזור חיים

bottom of page